Байгууллагын даатгал

Хариуцлагын даатгал

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Даатгуулагч (ажил олгогч) нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй ажилтны амь нас, эрүүл мэндэд учрах хохирлыг хамгаална.

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Танай байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Барилга угсралтын хариуцлагын даатгал

Барилгын ажлын улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг хамглаана.

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Танай байгууллагын ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн ур чадвар дутагдсанаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Эд хөрөнгийн даатгал

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Монгол улсаас гадаад оронруу, гадаад орноос Монгол улсруу, эсвэл транзитаар тээвэрлэгдэж буй ачаа бараанд учрах хохирлоос хамгаалах ач холбогдолтой даатгал.

Дотоод ачаа тээврийн даатгал

Даатгуулагчийн ачаа бараа, эд материалыг гэрээний үндсэн дээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тээвэрлэх үед учрах хохирлоос хамгаалах ач холбогдолтой даатгал.

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Танай байгууллагын тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр эсвэл сэлбэх, засах, солих зэргээр нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.

Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизмын даатгал

Даатгуулагчийн эзэмшлийн болон түрээсийн гэрээгээр ашиглаж буй хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл, машин механизм байна.

Эд хөрөнгийн даатгал

Даатгуулагчийн хөрөнгө буюу оффисын зориулалт бүхий барилга байгууламж, орон сууц, агуулахыг гэрээнд заасан эрсдэлүүдээс хамгаалах ач холбогдолтой даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал

Даатгуулагч байгууллагын ажилтнуудын ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад учирж болзошгүй гэнэтийн ослоос үүдэлтэй эрсдэлүүдээс хамгаална.

Эрүүл мэндийн даатгал 

Даатгуулагч байгууллагын ажилтнуудын эрүүл мэнд, амь насанд учирж болох санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах даатгал

Даатгалын бүтээгдэхүүнүүд

Бусад даатгал

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал, Хөрөнгийн даатгал, Автотээврийн хэрэгслийн даатгал, Ачааны даатгал, Барилга угсралтын даатгал, Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал, Хариуцлагын даатгал,