Эд хөрөнгийн даатгал

Даатгуулагчийн хөрөнгө буюу оффисын зориулалт бүхий барилга байгууламж, орон сууц, агуулахыг гэрээнд заасан эрсдэлүүдээс хамгаалах ач холбогдолтой даатгал


Даатгалын хамгаалалт

1

Галын эрсдэл

2

Цахилгааны эрсдэл

3

Байгалийн эрсдэл

4

Сантехник, ус чийгний эрсдэл

5

Даатгуулагчийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон бусад эрсдэл

Нэмэлтээр

 

GFS

ГАЛЫН ЭРСДЭЛ

Бүх төрлийн гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт.

GFS

ЦАХИЛГААНЫ ЭРСДЭЛ

Цахилгаан эрчим хүчний нөлөөлөл (хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт).

GFS

БАЙГАЛИЙН ЭРСДЭЛ

Үер усны аюул, Хүчит хуй салхи, Аянга цахилгаан, Ширүүн бороо, мөндөрт цохиулах, Хөрсний нуралт.

GFS

САНТЕХНИК, УС ЧИЙГНИЙ ЭРСДЭЛ

Сантехникийн шугам хоолойн гэмтлээс шалтгаалж учирсан хохирол, ус алдалтаас учирсан хохирол, уур чийгэнд цохиулах, усанд автах түүнээс үүдэн гарах хохирол.

 
Байгууллагын даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал