Яг одоо даатгуулах

Иргэдийн даатгал

Хариуцлагын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Даатгуулагч жолооч замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулж болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бусдын өмнө хүлээх нэмэлт хариуцлага байна

Эд хөрөнгийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Таны тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр эсвэл сэлбэх, засах, солих зэргээр нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.

Хөрөнгийн даатгал

Даатгуулагчийн хөрөнгөбүх төрлийн барилга байгууламж, орон сууц, агуулах, бара материалыг хамгаалах ач холбогдолтой даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

Гадаадад зорчигчидын гэнэтийн ослын даатгал

Даатгуулагч нь гадаад оронд аялаж байх үед гэнэтийн, санамсаргүй, төлөвлөгдөөгүй осол болон өвчлөлийн улмаас зарцуулсан эмчилгээ, үйлчилгээний зардал, төлбөрийг нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм.

Гэнэтийн ослын даатгал

Даатгуулагчийн биед гэнэтийн осолын улмаас эрүүл мэнд, амь насанд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой даатгал юм.

Хүүхдийн даатгал

Таны хүүхдийг учирж болзошгүй гэнэтийн ослоос улбаатай санхүүгийн эрсдэлд орохоос хамгаалах даатгал.