Нөхөн төлбөр

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Даатгуулагч Та дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү...

Даатгуулагчийн мэдээлэл
Яаралтай үед холбоо барих
Тохиолдлын тухай


Тохиолдлын талаар бичнэ үү: /осол болсон шалтгаан, нөхцөлийн талаар/

Хохирогч талын мэдээлэл

Автомашинд учирсан хохирол: /зөвхөн автомашинд хохирол учруулсан бол/
Бусад хөрөнгөнд учирсан хохирол: /үл хөдлөх хөрөнгө болон мал, амьтанд хохирол учруулсан бол/
Хүний амь нас, Эрүүл мэндэд хохирол учруулсан бол
Тохиолдлыг шалгаж буй эрх бүхий байгууллагын тухай
 


Даатгуулагчийн банкны мэдээлэл
Хүлээн авагч данс нь тээврийн хэрэгслийн машин өмчлөгчийн данс байхыг анхаарна уу.
Хохирогч талын хохирлыг урьдчилан барагдуулсан эсэх
ТИЙМ бол: Хохирогч талын өргөдлийг хавсаргана.
ҮГҮЙ бол: Хохирогч талын дансыг бичнэ.
Хохирогчийн банкны мэдээлэл
Дараах данс нь:


Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох, даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
Та хүлээлгэн өгсөн материалынхаа ард тэмдэглэгээг хийнэ үү.
Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр гэрээтэй бол)
2 Даатгалын гэрээт баталгаа
3 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (урд талын)
4 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (ард талын)
5 Жолооны үнэмлэх (урд талын)
6 Жолооны үнэмлэх (ард талын)
7 ЗЦГ, Онцгой байдлын газрын гаргасан акт, тодорхойлолт /эх хувь/
8 Үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, нэхэмжлэл, үнэлгээний ажлын хөлс төлсөн НӨАТ-ын баримт/
9 Хохирогч талын тээврийн хэрэгсэл ББСБ эсвэл байгууллагын нэр дээр байдаг бол албан бичиг зээлийн гэрээ
10 Осолд орсон автомашины фото зураг /урд талын/
11 Осолд орсон автомашины фото зураг /ард талын/
12 Эмнэлгийн магадлагаа шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт/
13 Эмнэлэг, эмчилгээний болон бусад зардлын баримтууд шаардлагатай бол бусад баримтууд
Мэдүүлэг
Мэдэгдэл
Өргөдөл гаргасан
/Даатгуулагчийн гарын үсэг/
/Хохирогчын гарын үсэг/