Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Нийт хөрөнгө /сая.төг/

Нийт хураамж /сая.төг/

Нөөц сан /сая.төг/

Нөхөн төлбөр /сая.төг/